Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

NA KRATKO O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

  • Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno, (razen za učence 6. in 9. razreda, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter za učence priseljence iz drugih držav, ki v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli);
  • nacionalno preverjanje znanja učenci opravljajo v enem roku, in sicer praviloma v mesecu maju;
  • učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja na šoli, na katero so vpisani;
  • preverjanje se opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja 60 minut;
  • šola mora učencem in njihovim staršem omogočiti vpogled v ovrednotene pisne naloge nacionalnega preverjanja znanja v skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju ministra za izobraževanje, znanost in šport ter Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja Državnega izpitnega centra;
  • dosežek učencev, izražen v absolutnih in odstotnih točkah, se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

    6. razred 9. razred
8. maj 2023 Nacionalno preverjanje znanja iz matematike.
10. maj 2023 Nacionalno preverjanje znanja iz tretjega predmeta.  
10. maj 2023 Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine ali nemščine.  
31. maj 2023 Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja.  

31. maj – 2. junij

2023

Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge. Učenci se skupaj s starši odločajo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizved- ba).  
2. junij 2023 Šola do tega roka posreduje Ricu podatke o poizvedbah.  
6. junij 2023 Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja.  

6. – 8. junij

2023

Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge. Učenci se skupaj s starši odločajo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizved- ba).  
8. junij 2023 Šola do tega roka posreduje Ricu podatke o poizvedbah.  
15. junij 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.  
23. junij 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.  

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost