Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

Vsi (obvezni) izbirni predmeti se izvajajo po eno uro, z izjemo tujih jezikov, ki sta jim v predmetniku namenjeni po dve uri tedensko. Vsak učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Tisti učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri teh predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vsi izbirni predmeti so enakovredni ostalim predmetom in so ocenjeni številčno.

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov

Vodnik po izbirnih predmetih za 7. razred

Vodnik po izbirnih predmetih za 8. razred

Vodnik po izbirnih predmetih za 9. razred

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

PREDMET RAZRED

UČITELJ

ŠT. UR
Nemščina I

7

Lea Kastelic

2

Nemščina II

8

Jana Crnkovič

2

Nemščina III

9

Jana Crnkovič

2

Urejanje besedil

7

Izidor Gabrijel

1

Multimedia

8

Izidor Gabrijel

1

Računalniška omrežja

9

Izidor Gabrijel

1

Matematična delavnica

8

Mateja Lesjak

1

Organizmi v naravnem in umetnem okolju

7

Sabina Rozina

1

Šport za sprostitev

8, 9

Robert Bregar

2

Šahovske osnove

7, 8

Karla Oven

1

Šahovske strategije

9

Karla Oven 1
Obdelava gradiv – les

7

Marija Zajc

1

Obdelava gradiv – kovine

9

Marija Zajc

1

Sodobna priprava hrane

8

Sonja Škof

1

Španščina 1

8

Katja Peršak

2

Šport za zdravje

7

Martina Zajc

2

Neobvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih izbirnih predmetov imajo učenci 1. razreda ter 4. do 6. razreda možnost izbrati tudi neobvezne izbirne predmete. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program šole; učenci se vanje vključijo prostovoljno, vendar pa so – v kolikor si izberejo neobvezni izbirni predmet – slednjega dolžni redno obiskovati do konca šolskega leta. Med šolskim letom pridobivajo ocene, ob koncu leta pa so zaključne ocene predmetov vpisane v spričevalo in so enakovredne ocenam drugih predmetov. Vsi neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v obsegu ene ure tedensko, z izjemo tujega jezika, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

Vodnik po neobveznem izbirnem predmetu za 1. razred

Vodnik po neobveznih izbirnih predmetih za 4. 5. in 6. razred

V šolskem letu 2020/2021 izvajamo na matični šoli naslednje neobvezne izbirne predmete: angleščina, nemščina, računalništvo, šport in tehnika.
Dostopnost