Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Osnovna šola Ferda Vesela, Šentvid pri Stični
  Šentvid pri Stični 46
  1296 Šentvid pri Stični
  Telefon: (01) 7887-802
 • Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični,
  Podružnična šola v Bolnišnici za otroke
  Šentvid pri Stični 44
  1296 Šentvid pri Stični,

     Vodja šole: Mojca Bohinec,
      e-pošta: mojca.bohinec@osferdavesela.si

 • Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični,
  Podružnična šola Temenica
  Temenica 2
  1296 Šentvid pri Stični
  telefon: 01 7874-147,

     Vodja šole: Tjaša Kozlevčar,
     e-pošta: tjasa.kozlevcar@osferdavesela.si

Organigram zavoda

 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojni osebi:

Angelca Mohorič, ravnateljica
telefon: (01) 7887-808
e-pošta: angelca.mohorič@osferdavesela.si  Marcel-Talt Lah, pomočnik ravnateljice
telefon: (01) 7887-809
e-pošta: marcel-talt.lah@osferdavesela.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Hišni red OŠ Ferda Vesela
 • pravila hišnega reda
 • Pravilnik o vzgojnem načrtu
 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Ukrepi za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenju na delovnem mestu
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda
 • Pravila o delovanju šolskega sklada
 • Poslovnik o delu sveta staršev
 • Pravila šolske prehrane
 • Načrt integritete

Državni predpisi

zakonodaja.sio.si

www.pisrs.si

zakonodaja MIZŠ

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
Državni register predpisov Ministrstvo za šolstvo in šport
Uradni list RS
Državni zbor
Druge povezave na državne registre Zavod republike Slovenije za šolstvo
Državni izpitni center

Predpisi EU

Zakonodaja evropske unije

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlogi predpisov MIZŠ

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt
 • Publikacija šole
 • Realizacija letnega delovnega načrta
 • Letno poročilo za leto
 • Finančni načrt za leto
 • Načrt šolskih poti

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
 • Seznam zaposlenih

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Urniki učencev
 • Urniki oddelkov
 • Urnik dopoldanskih govorilnih ur
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Šolski koledar za šolsko leto
 • šolska publikacija
 • Cenik malic in kosil
 • Seznam učbenikov
 • Vozni redi šolskih prevozov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.osferdavesela.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 • Šolski koledar za šolsko leto
 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Publikacija
 • Vozni red šolskih prevozov
 • Razpored govorilnih ur
 • Jedilnik

5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pristojna oseba:

Nina Pavlin, socialna pedagoginja
telefon: 01 7887-817
e-pošta: nina.pavlin@osferdavesela.si

6. Zaupnik za sprejem notranjih prijav in zaščito prijavitelja

Pristojna oseba:

Mojca Bohinec, defektologinja

Sporočanje kršitev:

 • po e-pošti na naslov: zaupnik@osferdavesela.si
 • na naslovu OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«;
 • varne platforme za podajo prijave (povezava).

 

Splošno javnost obveščamo, da šola nima možnosti ali pristojnosti, da se odloči, katere predpise bo spoštovala in katerih ne. Prav tako javni zavod nima možnosti soditi, ali je posamezni predpis, ki velja, ustaven ali ne. Javni zavod pa ima pristojnost in tudi dolžnost, da izvaja vzgojno-izobraževalno delo, skladno z vsemi veljavnimi predpisi, odloki, odredbami, priporočili NIJZ, navodili MIZŠ in drugimi pravno zavezujočimi akti. Prioriteta javnega zavoda je torej izvajanje svoje zakonske pristojnosti, ob spoštovanju vseh navodil in priporočil za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh udeležencev VIZ procesa.

Sporočamo, da se lahko starši tudi v prihodnje zanesete na to, da bomo strokovni in drugi delavci šole vedno delovali v največjo korist otrok v času, ko so nam zaupani. Strokovno in odgovorno bomo poskrbeli za varno in spodbudno učno okolje ter jih vzgajali v strpne odrasle osebe, ki spoštujejo osebnost, zdravje in mnenje drugih.

Dostopnost