Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

V šolskem letu je načrtovanih 35 tednov pouka (oziroma 32 tednov za učence 9. razreda). Petnajst dni pouka se izvaja v obliki dni dejavnosti, ki se bodo v nekaterih primerih izvajali v okviru šol v naravi. Dnevi dejavnosti so namenjeni vsebinam, ki zahtevajo večji časovni sklop za dosego učnih ciljev. Take vsebine so npr. kulturne predstave, terenske vaje, učne delavnice, športni dogodki in druge dejavnosti.

predmeti dnevi dejavnosti/

tedensko število ur

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
SLJ slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MAT matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TJA angleščina   2 2 2 3 4 4 3 3
LUM likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GU glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRU družba       2 3        
GEO geografija           1 2 1,5 2
ZGO zgodovina           1 2 2 2
DKE domovinska in državljanska kultura in etika             1 1  
SPO spoznavanje okolja 3 3 3            
FIZ fizika               2 2
KEM kemija               2 2
BIO biologija               1,5 2
NAR naravoslovje           2 3    
NIT naravoslovje in tehnika       3 3        
TIT tehnika in tehnologija           2 1 1  
GOS gospodinjstvo         1 1,5      
ŠPO šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
UOS oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
OIP obvezni izbirni predmet           2 ali 3 2 ali 3 2 ali 3 2 ali 3
KD kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
ND naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TD tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠD športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
N1A NIP angleščina 2                
N2N NIP nemščina       1 ali 2 1 ali 2 1 ali 2 2 2 2
NUM NIP umetnost       1 ali 2 1 ali 2 1 ali 2      
NRA NIP računalništvo       1 ali 2 1 ali 2 1 ali 2      
NŠP NIP šport       1 ali 2 1 ali 2 1 ali 2      
NTE NIP tehnika       1 ali 2 1 ali 2 1 ali 2      
SKUPNO ŠTEVILO PREDMETOV 6 7 7 8 9 11 12-14 14-16 12-14
SKUPNO TEDENSKO ŠTEVILO UR 20 23 24 24 25,5 25,5 27/28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

ISP individualna in sku. pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DDP dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ID interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

V okviru predmetnika so naši kontinuirani cilji:

  • povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju ter lažje načrtovati nove inovativne metode poučevanja in jih integrirati v delo z našimi učenci;
  • učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in še izboljšati rezultate v znanju;
  • aplicirati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov na horizontalni ravni enega razreda ter vertikalni ravni od 1. do 9. razreda;
  • še naprej uspešno dosegati ustrezno realizacijo vseh predmetov;
  • ohraniti in še nadgraditi zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu v šoli.

NIP računalništvo se bo izvajal v dveh skupinah. Prvo ocenjevalno obdobje: dve uri strnjeno 1. skupina. Drugo ocenjevalno obdobje: dve uri strnjeno 2. skupina. NIP šport se bo v tem šolskem letu izvajal v treh skupinah.

Fleksibilni predmetnik je na šoli že povsem ustaljen. Izvajali ga bomo tudi v tem šolskem letu, in sicer v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu. Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur. Glavni razlog za izvajanje fleksibilnega predmetnika so možnosti, ki nam jih ponuja za dosego kvalitetnejšega znanja.

Dostopnost