Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

V šolskem letu je načrtovanih 35 tednov pouka (oziroma 32 tednov za učence 9. razreda). Petnajst dni pouka se izvaja v obliki dni dejavnosti, ki se bodo v nekaterih primerih izvajali v okviru šol v naravi. Dnevi dejavnosti so namenjeni vsebinam, ki zahtevajo večji časovni sklop za dosego učnih ciljev. Take vsebine so npr. kulturne predstave, terenske vaje, učne delavnice, športni dogodki in druge dejavnosti.

Predmeti/število ur tedensko 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Slovenščina (SLJ) 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika (MAT) 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina (TJA)   2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost (LUM) 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost (GUM) 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba (DRU)       2 3        
Geografija (GEO)           1 2 1,5 2
Zgodovina (ZGO)           1 2 2 2
Državljanska kultura in etika (DKE)             1 1  
Spoznavanje okolja (SPO) 3 3 3            
Fizika (FIZ)               2 2
Kemija (KEM)               2 2
Biologija (BIO)               1,5 2
Naravoslovje (NAR)           2 3    
Naravoslovje in tehnika (NIT)       3 3        
Tehnika in tehnologija (TIT)           2 1 1  
Gospodinjstvo (GOS)         1 1,5      
Šport (ŠPO) 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti             2/3 2/3 2/3
Neobvezni izbirni predmeti 2     2/1 2/1 2/1 2 2 2
Oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 7 7 8 9 11

12,13,

14

14,15,

16

12,13,

14

Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5

V okviru predmetnika so naši kontinuirani cilji:

  • povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju ter lažje načrtovati nove inovativne metode poučevanja in jih integrirati v delo z našimi učenci;
  • učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in še izboljšati rezultate v znanju;
  • aplicirati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov na horizontalni ravni enega razreda ter vertikalni ravni od 1. do 9. razreda;
  • še naprej uspešno dosegati ustrezno realizacijo vseh predmetov;
  • ohraniti in še nadgraditi zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu v šoli.

NIP računalništvo se bo izvajal v dveh skupinah. Prvo ocenjevalno obdobje: dve uri strnjeno 1. skupina. Drugo ocenjevalno obdobje: dve uri strnjeno 2. skupina. Izbirni predmet obdelava gradiv: les se bo izvajal samo v 1. polletju.

Fleksibilni predmetnik je na šoli že povsem ustaljen. Izvajali ga bomo tudi v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu. Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur. Glavni razlog za izvajanje fleksibilnega predmetnika so možnosti, ki nam jih ponuja za dosego kvalitetnejšega znanja.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost