Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. V okviru dni dejavnosti učenci uresničujejo cilje učnega načrta. Vsebine predmetov se medsebojno povezujejo.

Za vsako dejavnost (ND, KD, ŠD, TD, šola v naravi …) odgovorni vodja v sodelovanju z ostalimi člani izdela pripravo oz. program, ki vsebuje: cilje dejavnosti, vsebino, časovno razporeditev, finančno konstrukcijo, obvestila staršem, način evalvacije.

Priprava/program je sestavni del letnega delovnega načrta in mora biti pripravljen in oddan pomočniku ravnateljice vsaj sedem delovnih dni pred načrtovano izvedbo. V primeru prevoza pa 14 dni.

Pri načrtovanju dni dejavnosti so učitelji pozorni na uresničevanje ciljev. Po izvedbi dneva dejavnosti posamezni aktivi naredijo evalvacijo, v okviru katere ugotavljajo, kaj je bilo dobro in kaj ne ter ali bi bilo smiselno dan dejavnosti v taki obliki ponoviti naslednje leto. Na podlagi primerov dobre prakse obstaja nabor dni dejavnosti, ki se ga dopolnjuje in po potrebi spreminja. Pri izbiri dni dejavnosti smo pozorni tudi na spremljajoče stroške.

Vsebinski in časovni razpored dni dejavnosti

EKSKURZIJE

Ekskurzije se izvajajo v okviru dni dejavnosti na osnovi vsebin, ki jih pripravijo strokovni aktivi.

Poleg razrednikov učence na ekskurzijah spremljajo strokovni delavci, ki jih določi vodstvo šole. Za pripravo so odgovorni koordinatorji, ki pripravijo vsebinski, organizacijski, finančni načrt ekskurzije in analizo ter poročilo. Ekskurzije organiziramo po Sloveniji, plačajo jih starši, del sredstev za prevoz prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na ekskurzijah je posebno pozornost potrebno namenjati varnosti, ki mora biti primerno opredeljena v predhodno oddani pripravi vodstvu šole.

Razredna stopnja

RAZRED VSEBINA

VSEBINA

(COVID možnost)

DATUM KOORDINATOR DAN DEJAVNOSTI
1. Ranč Aladin Na daljavo 17. 6. 2022 Alenka Ivanjko športni dan
2. Obisk Ljubljane in Ljubljanskega gradu Na daljavo 13. 6. 2022 Mojca Kravcar športni dan
3. Potep po Gorenjski Pohod in iskanje zaklada 7. 6. 2022 Tina Orač Gornik športni dan
4.

 

Potepanje po domači

pokrajini (občini) in sosednje občine

Aktivnosti za športni program Krpan

 

7. 6. 2022

Polona Lampret naravoslovni dan
5. Dinarsko-kraški svet Na daljavo 9. 6. 2022 Tanja Koren naravoslovni dan

  Predmetna stopnja

RAZRED VSEBINA

VSEBINA

(COVID možnost)

DATUM KOORDINATOR CILJ – PODROČJE
6. Spoznavanje Štajerske v okolici šole po dogovoru Martina Jurkovič, Jelka Rojec interdisciplinarna ekskurzija
7. Spoznavanje Jugovzhodne Slovenije v okolici šole

 

po dogovoru

Sabina Rozina, Mateja Lesjak interdisciplinarna ekskurzija
8. Spoznavanje Primorske v okolici šole po dogovoru Polona Kastelic, Nina Pavlin interdisciplinarna ekskurzija
9. Zaključna ekskurzija glede na razmere v okolici šole po dogovoru Barbara Kostrevc, Simona Zvonar interdisciplinarna ekskurzija

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost