Zagotavljanje varnosti

AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV

 • V šoli zbiramo, obdelujemo, shranjujemo, posredujemo in uporabljamo podatke o učencih v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
 • Upoštevamo higiensko zdravstvene predpise glede urejenosti in opreme v vseh prostorih, ki jih uporabljajo učenci. Naprave redno servisiramo.
 • Pri zagotavljanju varnosti učencev sodelujemo s Policijsko postajo Grosuplje, izpostava Ivančna Gorica, in podjetjem za varnost pri delu Borštnar & CO.
 • V času pouka in dejavnosti je organizirano dežurstvo učiteljev med glavnim odmorom v šolski avli, na šolskih hodnikih. V okviru dela v podaljšanem bivanju na igrišču ima vsak učitelj svojo skupino na mestu, da ima pregled nad vsemi učenci. V primeru nadomeščanja v OPB učitelj skupine, ki je ne pozna, praviloma ne pelje na veliko igrišče. Učence navajamo k odgovornemu ravnanju – upoštevanju pravil šolskega hišnega reda, saj je na ta način bistveno manjša verjetnost kakršnihkoli nezgod.
 • Za izvajanje zdravstvenega varstva učencev sodelujemo z Zdravstvenim domom Ivančna Gorica. Načrtujemo obvezne sistematske zdravniške preglede za učence 1., 3., 5. in 8. razreda, skrbimo za preventivo in kurativo zob, seznanjamo učence o pomenu čiščenja zob in zdrave prehrane. Zdravstveni dom Ivančna Gorica izvaja tudi preventivne delavnice za vse razrede, tema je prilagojena starosti učencev (npr. zdrava prehrana, medsebojni odnosi, spolnost …).
 • Skrbimo za kakovostno in otrokom primerno prehrano, ki je eden od osnovnih temeljev za otrokov zdrav telesni in duhovni razvoj, in tudi za čim lažjo šolsko torbo (shranjevanje učbenikov in delovnih zvezkov v šoli, fleksibilni predmetnik).
 • Oddelke in skupine učencev oblikujemo v skladu z veljavnimi normativi in standardi, prav tako zagotavljamo spremstvo po določenih normativih tudi pri izvedbi ekskurzij, dni dejavnosti, tečajih plavanja, smučanja in pripravi za pridobitev kolesarskega izpita. Če kdo od učencev zaradi neupoštevanja pravil ogroža svojo varnost in varnost drugih, se mu v izjemnih primerih prepove udeležba na dnevih dejavnostih z namenom zagotavljanja večje varnosti. Učenec v šoli pod vodstvom strokovnega delavca izvaja dejavnosti, s katerimi dosega primerljive ali podobne cilje.
 • Za čim večjo varnost učencev v prometu skrbimo tako, da seznanjamo učence in starše s prometno nevarnimi potmi v šolskem okolišu, učence 1. razreda obišče policist in skupaj praktično izvedejo varno prečkanje ceste. Učence pripravljamo na varno vožnjo s kolesom.
 • Učence osveščamo o škodljivosti in posledicah kajenja, uživanja alkoholnih pijač in drog, spolnega nadlegovanja, medvrstniškega nasilja, nezdravega prehranjevanja in uporabe pirotehničnih sredstev.
 • Učence osveščamo o nevarnosti sončnih žarkov oz. prekomernem izpostavljanju sončnim žarkom ter z učenci govorimo o ustrezni zaščiti.
 • Vsako leto izvedemo vajo evakuacije in vajo, s katero smo pripravljeni na izredne razmere (21. 4. 2022).

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost