Pravila šolskega reda

S pravili šolskega reda so podrobneje opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, ki veljajo tako v šoli kot pri dejavnostih, ki se izvajajo zunaj šole. Določi se način izrekanja pohval, priznanj in nagrad, vzgojnih ukrepov za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev. Določi se tudi način opravičevanja odsotnosti, način zagotavljanja varnosti in zdravstvenega varstva učencev. Poleg pravil šolskega reda, ki med drugim opredeljujejo vzgojne ukrepe in način izvrševanja le-teh, pa se mora v primeru, da učenec nadaljuje z lažjimi ali težjimi kršitvami, ravnati v skladu s 60. f členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, 102/2007).

Celotna pravila šolskega reda so vam na voljo v meniju dokumenti > pravilniki.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost