Hišni red

Šola s hišnim redom določi območje, ki sodi v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, vstopanje v šolski prostor, varovanje in nadzor šolskega prostora, nadzor in obnašanje v šolskih prostorih, uporabo garderob, dežurstvo strokovnih delavcev, dežurstvo učencev, zagotavljanje varnosti, vzdrževanje čistoče, uporabo šolskih prostorov zunanjih uporabnikov in način informiranja učencev in staršev.

Poleg vseh splošno naštetih pravil hišnega reda še posebej izpostavljamo naslednje:

1. Ne zamujajte pouka. Pred poukom in po njem se po nepotrebnem ne zadržujte v šolskih prostorih.
2. Krajše odsotnosti od pouka pisno opravičijo starši, za daljše odsotnosti od pouka pa je praviloma potrebno zdravniško opravičilo. Za načrtovano daljšo odsotnost je potreben dogovor z razrednikom.
3. V času pouka brez dovoljenja učiteljev ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov in površin.
4. V šolskih prostorih morate nositi sobne copate, oprijete na celotnem stopalu noge, športni copati so dovoljeni le pri pouku športa.
5. Za red v šolskem prostoru skrbijo dežurni učenci in učitelji.
6. Posebno pozornost namenite skrbi za čistočo in urejenost šolskega prostora in površin.
7. Za namerno povzročeno škodo materialno odgovarjate sami oziroma starši.
8. V šolo ne sodijo:
– neprimerno govorjenje in uporaba neprimernih izrazov za učence, učitelje in druge zaposlene,
– nasilje ali kakršnekoli druge oblike žaljenja sošolcev in zaposlenih v šoli,
– izzivanje in neposredno sodelovanje v pretepih,
– prodaja in preprodaja stvari učencem ter prilaščanje in skrivanje tuje lastnine,
– uporaba pirotehničnih sredstev,
– uživanje alkohola in drugih opojnih sredstev ali napeljevanje učencev k takim dejanjem,
– namerno uničevanje, prisvajanje in malomarno ravnanje s šolsko ter tujo lastnino.
9. Po končanem pouku morajo učenci zapustiti šolski prostor ali pa odidejo v učilnico, ki je namenjena za varstvo učencev, in čas izkoristijo za učenje, opravljanje domačih nalog, obisk knjižnice ipd.
10. Učenci vozači se morajo ob prihodu avtobusa postaviti v vrsto in posamično vstopati v avtobus. Prednost pri vstopanju v avtobus imajo mlajši učenci, pri izstopanju pa starejši učenci.
11. Uporaba dvigala je dovoljena izključno gibalno oviranim učencem in delavcem šole.

Celoten hišni red vam je na voljo v meniju zakonodaja.

Pot znanja in dobrih odnosov.

Dostopnost