Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je lahko največ 20 učencev. Izbirni predmeti so lahko triletni, enoletni in enoletni, vezani na razred.

Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto nadgrajujejo. Učenec z učenjem triletnega izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. in 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Enoletni izbirni predmet, ki je vezan na določen razred, lahko izberejo le učenci tega razreda.

Enoletni izbirni predmet lahko izberejo učenci samo enkrat v zadnjem triletju. V skupini so lahko učenci različnih razredov zadnjega triletja.

Izbrani predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se bodo praviloma izvajali 6., 7. in 8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo.

PREDMET Razred Št. uč. Učitelj Sk. ur
Nemščina I 7. 14 Nevenka Rugelj 70
Nemščina II 8. 14 Lea Kastelic 70
Nemščina III 9. 11 Lea Kastelic 64
Poskusi v kemiji 8. 11 Marija Zajc 35
Izbrani šport – nogomet 7. 19 Robert Bregar 35
Izbrani šport – odbojka 7. 14 Karla Oven 35
Šport za sprostitev 9. 26 Robert Bregar, Martina Zajc 64
Ples 9. 13 Martina Zajc 32
Obdelava gradiv – les 7. 10 Marija Zajc 35
Obdelava gradiv – UM 8., 9. 9 Marija Zajc 35
Turistična vzgoja 7., 8., 9. 21 Jelka Rojec 35
Glasbena dela 7., 8., 9. 11 Simona Zvonar 35
Šport za zdravje 8. 38 Robert Bregar, Martina Zajc 70
Šahovsko kombiniranje 8., 9. 23 Karla Oven 35
Likovno snovanje I 7. 16 Jelka Rojec 35
Kemija v življenju 9. 7 Marija Zajc 32

 

Neobvezni izbirni predmeti na razredni stopnji:

V šolskem letu 2017/2018 bomo nadaljevali z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta angleščina v prvem razredu in z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5. in 6. razredu.

PREDMET Razred Št. uč. Št. sk. Št. delitev Učitelj Št. ur Sk. ur
Angleščina 1., 1. T 51 3 1 Marcel-Talt Lah 6 210
Nemščina 4., 5., 6. 56 1 1 Lea Kastelic, Jana Zupanc 4 140
Računalništvo 4., 5., 6. 33 1 1 Mateja Lesjak 2 70
Tehnika 4., 5., 6. 18 1 0 Marija Zajc 1 35
Umetnost 4., 5., 6. 15 1 0 Mojca Mikolič 1 35