DOP, DOD, ISP, DSP

Dopolnilni pouk (DOP)

Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so bili dalj časa odsotni, želijo dodatno razlago. Predlog za obisk dopolnilnega pouka oblikuje učitelj predmeta, ki ugotovi vzroke za učenčevo neuspešnost in o tem pisno obvesti tudi starše. Če se učenec dopolnilnega pouka ne udeleži dvakrat zaporedoma, učitelj o tem pisno seznani starše. Praviloma je dopolnilni pouk organiziran takoj po končanem pouku.

Dodatni pouk (DOD)

Učence, ki želijo svoje znanje in vedenje razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti običajno tudi tekmujejo v znanju. Praviloma bo dodatni pouk organiziran takoj po končanem pouku ali v popoldanskem času, lahko pa tudi v tečajni obliki ob koncu tedna.

Individualna in skupinska pomoč (ISP)

Individualno in skupinsko pomoč izvaja svetovalna služba. Nudi jo učencem z učnimi težavami, prav tako pa je namenjena tudi nadarjenim učencem. Praviloma bo individualna in skupinska pomoč za učence z učnimi težavami organizirana takoj po končanem pouku, za nadarjene učence pa tudi v popoldanskem času.

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je namenjena učencem s posebnimi potrebami na osnovi odločb, ki jih izda MIZŠ, in jo izvajajo defektolog, pedagog, socialni pedagog in drugi strokovni delavci šole. Praviloma bo DSP organizirana v dopoldanskem času v času pouka. V šolskem letu 2019/2020 imamo načrtovano naslednje število ur DSP.

Razred Št. učencev Ure DSP – sist. Ure DSP – real. Ure DSP – svet. Št. ur
1. 1 2 0 1 3
2. 1 10 0 1 11
3. 4 10 1 4 15
4. 3 8 2 3 13
5. 4 9 2 4 15
6. 2 7 0 2 9
7. 3 5 6 3 14
8. 8 16 3 8 27
9. 5 7 8 5 20
Skupaj 31 74 22 31 127