Delo z nadarjenimi

Temeljna načela dela z nadarjenimi učenci so: širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov z upoštevanjem individualnosti posameznega učenca.

V skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci se v 3. razredu na predlog učitelja izvede evidentiranje uspešnih učencev. V okviru tega se identificira področja nadarjenosti posameznega učenca in izvede psihološko testiranje z merjenjem splošne intelektualne sposobnosti učenca.

Za vsakega učenca se skladno s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci pripravi vsakoletni načrt dela z učencem. Načrt je predstavljen razrednikom, učečim učiteljem in staršem. Med šolskim letom se opravi analiza stanja in se po potrebi korigira načrt dela z učencem. Ob zaključku šolskega leta (orientacijska konferenca) se predstavi učinkovitost dela ter predlaga izhodišča za naslednje šolsko leto.

Strokovni delavci šole se povezujejo in sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju obogatitvenih dejavnosti na šoli. Z mrežo različnih ponudb, s spodbujanjem ustvarjalnosti, kreativnosti ter s širitvijo in poglabljanjem znanja se načrtuje vključevanje nadarjenih učencev v različne šolske in obšolske aktivnosti in dopolnilne programe. Pri posameznem učencu se upošteva sposobnosti in močne interese z vzpostavljanjem mentorskih odnosov med učencem in učiteljem skozi različne oblike sodelovalnega učenja. Ob tem je pomembno, da ima učenec tudi spodbudno podporo staršev. Učence se usmerja v različne dejavnosti in aktivnosti na šolski, lokalni in državni ravni (v sodelovanju z zunanjimi športnimi, kulturnimi in izobraževalnimi institucijami) tako na likovnem, glasbenem, dramskem, literarnem, gibalnem in tehničnem področju.

Delo z nadarjenimi vodi in koordinira Mojca Bohinec.