Predmetnik

Predmet/razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1
Izbirni predmet 2 1 1 1
Izbirni predmet 3 1 1 1
Neobvezni izbirni predmeti 2 2 2 2
Oddelčna skupnost 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Individualna in skupinska pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 7 6 8 9 11 14 16 14
Število ur tedensko 20+2 23 24 24+2 26+2 25,5+2 29,5 30 30
Dnevi dejavnosti (število dni) 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Število tednov pouka 38 38 38 38 38 38 38 38 35

Značilnosti prvega triletja

 • Opisno ocenjevanje v prvem in drugem razredu, v tretjem številčno ocenjevanje.
 • V prvem razredu poučujeta skupaj razredna učiteljica in vzgojiteljica.
 • Za učence prvega triletja je zagotovljeno podaljšano bivanje.
 • Za učence prvega razreda je zagotovljeno jutranje varstvo.
 • Za učence je zagotovljeno podaljšano bivanje v šoli.
 • Prvi tuji jezik v drugem in tretjem razredu.
 • Možnost nacionalnega preverjanje znanja v tretjem razredu.
 • Neobvezni izbirni predmet prvega tujega jezika v prvem razredu.
 • Možnost izbire dodatne ure športne vzgoje.

Značilnosti drugega triletja

 • Petstopenjska številčna ocenjevalna lestvica.
 • Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu.
 • Za učence 4. in 5. razreda je zagotovljeno podaljšano bivanje.
 • Obvezno nacionalno preverjanje znanja v šestem razredu.

Značilnosti tretjega triletja

 • Številčno ocenjevanje je pri vseh predmetih.
 • Učenci si poleg rednih predmetov izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.
 • Ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja je nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in zgodovine.
 • Zaradi različnosti učencev na področju znanja in sposobnosti pouk poteka pri matematiki, slovenščini in angleščini v naslednjih manjših učnih skupinah:

angleščina

 • V 6. in 7. razredu pouk poteka po eno uro tedensko v heterogenih
 • V 8. in 9. razredu pouk poteka pri vseh urah v heterogenih MUS.

matematika

 • V 6. in 7. razredu pouk poteka po eno uro tedensko v homogenih MUS.
 • V 8. in 9. razredu pouk poteka v eni homogeni in dveh heterogenih MUS.

slovenščina

 • V 8. in 9. razredu pouk poteka pri vseh urah v heterogenih MUS.

Fleksibilni predmetnik bo izpeljan pri naslednjih predmetih:

 • Neobvezni izbirni predmet iz računalništva se bo izvajal v dveh skupinah. Skupini bosta izvajali dve uri pouka strnjeno vsaka v enem ocenjevalnem obdobju.
 • Izbirni predmet obdelava gradiv − kovine se bo izvajal v 1. polletju, izbirni predmet obdelava gradiv − les v polletju.
 • Biologija v 8. razredu se bo v 1. polletju izvajala v obsegu dveh ur tedensko, v 2. polletju eno uro tedensko, geografija v 8. razredu v obratnem redu.

Več informacij o delu, predmetniku in drugih posebnostih si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (www.zrss.si).