Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga volijo starši z javnim glasovanjem na 1. roditeljskem sestanku oddelka.


66. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

135. člen

šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

Na območju naše občine je v veljavi Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vrstnik Občine Ivančna Gorica, 8/96, 4/98, 4/2000 in Uradni list RS št. 53/2008).

Svet staršev Oš Ferda Vesela Šentvid pri Stični je na svoji 1. seji dne 02.12.2008 sprejel Poslovnik o delu sveta staršev Osnovne šole Šentvid pri Stični (posodobljen 2. 12. 2016), ki navaja sledeče naloge sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih,,
 • daje mnenje k predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delavnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnih delom,
 • voli predstavnike v svet zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

predsednik Sveta staršev