Zagotavljanje varnosti

Šola zagotavlja varnost učencev v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni proces.

Učenci so na poti v šolo in iz nje dolžni spoštovati cestnoprometne predpise in prometno varnostni načrt šole, ki je izobešen v avli šole.

Učenci, ki v šolo prihajajo s kolesom, morajo imeti kolesarski izpit, opremljeno kolo ter varnostno čelado. Za varovanje koles in drugih predmetov šola ne prevzema odgovornosti.

Učence 1. razreda morajo v šolo in iz nje obvezno spremljati starši oziroma oseba, ki so jo za to pooblastili starši.

Učitelj lahko učencu odvzame predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej če z njimi moti pouk ali ogroža varnost in zdravje. Učitelj o zaseženih predmetih in snoveh v čim krajšem času obvesti starše. Zasežene predmete starši lahko dvignejo v tajništvu šole v času uradnih ur.