Predstavitev šole

…»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore … Jaz imam poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2019/2020 obiskuje 408 učencev, 395 na matični šoli in 13 na Podružnični osnovni šoli Temenica. V okviru OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični deluje tudi podružnična osnovna šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok. V šolskem letu 2018/2019 je šolo v CZBO obiskovalo 266 učenec, ki so prihajali iz 142 slovenskih šol.

Pouk poteka v dopoldanskem času od 1. do 9. razreda na matični šoli v 18 oddelkih in 6 oddelkih podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda ter oddelek podaljšanega bivanja. V Centru za zdravljenje bolezni otrok pouk poteka praviloma v 4 oddelkih, število ur pouka prilagajamo številu prisotnih učencev. Skupaj imamo 23 oddelkov.

Želimo postati šola:

 • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi;
 • ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo;
 • ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene, kritične in samostojne osebnosti;
 • v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih oblik in metod dela, in nenazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru;
 • ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik življenja;
 • ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in okolja;
 • ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju;
 • ki bo dajala učencem znanja, s katerimi bodo dosegali primerljive rezultate z vrstniki drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije.

V šolskem letu 2019/2020 bomo posebno pozornost namenjali:

 • spodbujanju branja, maternemu jeziku in domoljubju,
 • medsebojni komunikaciji in pozdravljanju,
 • sporazumevanju, strpnosti in sprejemanju učencev ter staršev, ki na našo šolo prihajajo iz drugih okolij,
 • nadarjenim učencem,
 • učnim oblikam in metodam, ki bodo temeljile na pouku zunaj šolskih učilnic,
 • zdravju, zdravi prehrani in varnosti učencev ter zaposlenih.