Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela.
Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole.

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljenjsko učenje.

(Prirejeno po Manifestu o šolskih knjižnicah.)

Knjižnični red 2020/2021

OSNOVNI PODATKI ŠOLSKE KNJIŽNICE

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični 46
1296 Šentvid pri Stični
Telefon: 01/7887 813
E-naslov:knjiznica-os.fv@guest.arnes.si

Knjižničarka: Katja Šuštar
(govorilne ure: četrtek, 7.30–8.15)

Članstvo v COBISS.SI: polnopravna članica
Status knjižnice: nesamostojna
Številčna oznaka – sigla: 51368
Akronim v COBISS.SI:OSFV

Kontaktna oseba za COBISS: Katja Šuštar